Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.10.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
("Sl. glasnik RS", br. 77/2019)


Član 1.

U Zakonu o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), u članu 3. stav 1. tačka 11) posle reči: „izvoz,” reči: „ili uvoz” brišu se.

Član 2.

U članu 4. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Roba dvostruke namene utvrđena u listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 2/00 – u daljem tekstu: Hemijska konvencija) uvozi se na osnovu dozvole.”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. reči: „člana 4. stav 1.” zamenjuju se rečima: „člana 4. st. 1. i 3.”.

Član 4.

U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

„Ako jedan od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada, a ako dva ili više organa iz stava 1. ovog člana uskrate saglasnost dozvola se ne može izdati.”.

Član 5.

Član 16. menja se i glasi:

„Član 16.

Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13–15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se privremeno izvoze ili uvoze sajamski, muzejski i izložbeni eksponati radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama.

Ministarstvo propisuje postupak izdavanja, oblik i sadržinu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se:

1) izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

(1) ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama,

(2) učešća u multinacionalnim operacijama,

(3) učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije;

2) izvozi ili uvozi roba u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.”.

Član 6.

U članu 24. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

Član 7.

U članu 29. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

U stavu 3. reči: „izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene” zamenjuju se rečima: „izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

Član 8.

U članu 30. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Primena ovog zakona neće uticati na preuzete obaveze Republike Srbije, po osnovu međunarodnih ugovora, uključujući obaveze koje proističu iz Hemijske konvencije”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print