Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• Maj / Jun 2024. godine •

Zakon o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn, 153/2020 i 138/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
10.5.2024.
10.6.2024.
  Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV
Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara kao i za obveznika iz člana 36a Zakona 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
10.5.2024.
10.6.2024.
20% opšta
10% posebna
Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
15% Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda
Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez, zajedno sa poreskim bilansom. Plaćanje razlike između konačnog obračuna poreza na dobit za 2023. godinu i plaćenih akontacija. 2023. godina 28.6.2024.   Za obveznike za koje je poreski period poslovna godina jednaka kalendarskoj godini
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Poreski obveznik, odnosno poreski platac podnosi u elektronskom obliku Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku pre svake isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
Pre svake isplate
prihoda tokom meseca
  Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku
Zakon o porezima na imovinu
("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Godišnji porez na imovinu po rešenju organa jedinice lokalne samouprave April - Jun 2024. gоdinе 15.5.2024.    
Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 84/2022 - odluka, 89/2022 - odluka, 97/2022 - odluka, 110/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 130/2022 - odluka, 144/2022 - odluka, 6/2023 - odluka, 15/2023 - odluka, 25/2023 - odluka, 75/2023 i 30/2024 - usklađeni din. izn.)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
 
Plaćanje akcize 16.4.-30.4.2024.
1.5.-15.5.2024.
16.5.-31.5.2024.
1.6.-15.6.2024.
15.5.2024.
31.5.2024.
15.6.2024.
28.6.2024.
Stavljanje
u promet
ili uvoz
Zakon o porezu na dohodak građana
("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/21,118/2021, 10/2022- usklađeni din. izn, 138/2022, 144/2022 - din iznosi mesečnih zarada, 6/2023 - usklađeni din. izn, 92/2023, 116/2023 - din iznosi mesečnih zarada i 6/2024 - usklađeni din. izn)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - Obrazac OZU 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
  Zaključeni ugovori
- estrada
Obaveza plaćanja poreza na paušalni prihod od samostalne delatnosti 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
10%  
Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave 2023. godina 15.5.2024. Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:
- na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
- na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade
Ostvareni dohodak u 2023. godini
Zakon o računovodstvu
("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021(drugi zakon))
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija dužni su da dostave i prateću dokumentaciju za redovni godišnji finansijski izveštaj, Agenciji za privredne registre 2023. godina 30.6.2024. Redovni godišnji finansijski izveštaj
Zakon o igrama na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka Priređivanje klasičnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za dobijeno odobrenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
10% (ne manje od 40 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata Priređivanje igara na sreću na automatima, naknada za priređivanje posebnih igara na sreću
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
15% (ne manje od 550 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici Priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti Priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
15% za klađenje, odnosno 10% za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata, (ukupan iznos ne može biti manji od 10.000 evra) Priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn, 44/2021, 118/2021, 10/22 - usklađeni din. izn, 138/2022, 6/23 - usklađeni din. izn. i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Plaćanje doprinosa za osnivača, odnosno člana privrednog društva kao i doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
 
Uplata doprinosa za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu ukoliko poslodavac ne isplati zaradu za prethodni mesec 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
31.5.2024.
30.6.2024.
 
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn, 15/2021 - dopuna uskl. din. izn, 15/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Mesečni obračun utvrđene naknade za fоrmirаnjе i оdržаvаnjе obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na propisanom obrascu, obveznik naknade dоstаvlја ministаrstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
20.5.2024.
20.6.2024.
   
Utvrđena naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se u datim rokovima 16.4.-30.4.2024.
1.5.-15.5.2024.
16.5.-31.5.2024.
1.6.-15.6.2024.
15.5.2024.
31.5.2024.
15.6.2024.
30.6.2024.
   
Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:
1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom
2) obavlja energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika
1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
31.5.2024.
30.6.2024.
  Plaćanje se vrši najkasnije poslednjeg dana u mesecu i propisani obrazac na kojem je obračunata naknada se dostavlja organu, odnosno organizaciji za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti
 
Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene plaća lice kojem je korisnik šuma i šumskog zemljišta šumsko zemljište dao na korišćenje 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje drveta 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
Na osnovicu primenjuje se stopa od 3% Osnovica za obračun naknade je vrednost drvnih sortimenata
Obveznik naknada za korišćenje voda je lice koje vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke i druge namene, vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, zahvata vodu radi flaširanja, koristi vodu za proizvodnju električne energije, itd. 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na području ugroženom erozijom je obveznik naknade za izvađeni rečni nanos 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Obveznik je dužan da dostavlja podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa
Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao lice koje vodne objekte i sisteme koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene, je obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero i slično, lice koje vrši skupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije, i lice koje proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama
Obveznik naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora u pružnom pojasu i na drugom zemljištu i objektima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture plaća naknadu u datim rokovima 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture
Obveznik naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa, a koje je u opštoj upotrebi je pravno ili fizičko lice koje privremeno koristi delove zemljišta pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture za postavljanje objekta, odnosno privremenog objekta. 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Plaćanje se vrši mesečno, na osnovu ispostavljene fakture
Obveznik plаćаnjа nаknаdе zа pоstаvlјаnjе tеlеkоmunikаciоnе оprеmе nа zеmlјištu i оbјеktimа kоје kоristi uprаvlјаč јаvnе žеlеzničkе infrаstrukturе је prаvnо licе kоје је vlаsnik tеlеkоmunikаciоnе оprеmе 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Оsnоvicа za obračun naknade је pојеdinаčni urеđај, оdnоsnо zа kоntејnеrе pоvršinа zеmlјištа izrаžеnа u mеtrimа kvаdrаtnim, оdnоsnо zа stub visinа izrаžеnа u mеtrimа
Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine (u poslovne i druge svrhe, korišćenje za oglašavanje ili korišćenje po osnovu zauzeća građevinskim materijalom) 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
  Osnovica za obračun naknade je površina utvrđena dozvolom, odnosno drugim aktom nadležnog organa JLS u slučaju korišćenja javne površine bez dozvole, izražena u metrima kvadratnim.
Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
("Sl. glasnik RS", broj 73/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos za svaki UCITS fond kojim upravlja, zaključno na dan 30. juna Jun 2023.- Jun 2024. 30.6.2024.  
Zakon o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", broj 129/2021)
Pravilnik o organizacionim uslovima za pružanje investicionih usluga, obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga i upravljanje rizicima
("Sl. glasnik RS", broj 77/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Investiciono društvo je dužno da dostavi Komisiji za hartije od vrednosti mesečni izveštaj o poslovanju i mesečni izveštaj o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku i likvidnosti 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 32/2013 i 14/22)
Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave

> 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon)
Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE STOPA OSNOV
Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja - Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
10.5.2024.
10.6.2024.
5%
Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom
Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju
Zakon o ugostiteljstvu
("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Srеdstvа оd nаplаćеnе bоrаvišnе tаksе dаvаlаc smеštаја uplаćuје dо pеtоg u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Boravišnu taksu za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu plaća korisnik usluge smeštaja
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023, 116/2023 i 29/2024)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Podnošenje zahteva za refakciju od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica, na obrascu REF 3 Januar - Mart 2024. godine 30.5.2024.  
Podnošenje zahteva za refakciju PDV humanitarnim organizacijama, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, na Obrascu REF 2 2023. godina 30.6.2024.  
Podnošenje zahteva za refakcija PDV stranom obvezniku, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, na Obrascu REF 1 2023. godina 30.6.2024.  
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
("Sl. glasnik RS", br. 76/2015, 101/2016, 86/2017 i 75/2019)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
 
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 81/2018, 93/2019 i 130/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Privredni subjekt koji zagreva poslovni prostor, odnosno fizičko lice koje zagreva stambeni prostor podnosi zahtev Poreskoj upravi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Obrazac REF-G
1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
Najranije 20.5.2024.
Najranije 20.6.2024.
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016, 18/2018 i 130/2021)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije
Obrazac REF-ETE
1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
Najranije 20.5.2024.
Najranije 20.6.2024.
Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije
Refakciju plaćene akcize ostvaruje lice za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetsko gorivo za industrijske svrhe, odnosno kada se predmetni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda
Obrazac REF-I
1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
Najranije 20.5.2024.
Najranije 20.6.2024.
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po automatu
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Obaveza priređivača da dostavi evidencije o zbiru obračunatog prometa po automatu - OBRAZAC ZOP 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Ostvareni promet u prethodnom mesecu
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po uplatno-isplatnom mestu u kladionici
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Ostvareni promet za svako uplatno-isplatno mesto
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću
("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Podatke o prometu i osnovici za svaku vrstu igre na sreću Državna lutrija Srbije dostavlja Upravi za igre na sreću na Obrascu EMP - Evidencija mesečnog prometa za svaku vrstu igre na sreću 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanju o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, za svaki dan posebno, koja se koristi za sastavljanje obrasca mesečnog obračuna naknade za priređivanje za svaku vrstu igre, na osnovu kojeg utvrđuje visinu naknade za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Obrazac EMPK i EMPOI

> 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Evidencija prometa za svaku vrstu igre na sreću
Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
("Sl. glasnik RS", broj 152/2020)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću u igračnici koju igrači igraju protiv igračnice, upisuje u Obrazac MON i dostavi Upravi za igre na sreću 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću
Priređivač je dužan da podatke o uplatama i isplatama i obračunatoj mesečnoj osnovici, po svakom stolu, i za svaku vrstu igre na sreću koju učesnici igraju jedan protiv drugog u igračnici, upisuje u Obrazac MON 1 i dostavi Upravi za igre na sreću 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
5.5.2024.
5.6.2024.
Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću
Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
("Sl. glasnik RS", br. 77/2011)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
**Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu članom 48. stav 1. tačka 8) Zakona o bankama 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
Svakodnevno Sve gotovinske isplate

**Prema članu 8. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 77/2011) ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik о uslovima zа оbаvlјаnjе dеlаtnоsti društvа zа uprаvlјаnjе otvоrеnim investicionim fondom sa javnom ponudom
("Sl. glasnik RS", br. 61/2020 i 27/2022)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje i
Mesečni izveštaj o poslovanju UCITS fonda za prethodni mesec
1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
20.5.2024.
20.6.2024.
Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavlja propisane izveštaje
Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme)
("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)
OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE OSNOV
Radiodifuzna organizacija dostavlja podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI 1.4.-30.4.2024.
1.5.-31.5.2024.
15.5.2024.
15.6.2024.
Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Napomena:

Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023-US).