Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18), u članu 29. stav 1. posle reči: „nije drugačije određeno.” dodaju se reči: „Ovako utvrđena tržišna vrednost važi dve godine.”.

Član 2.

U članu 78. stav 6. menja se i glasi:

„Izuzetno, organ nadležan za upis dozvoliće upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije dostavljena jedna od isprava iz stava 5. ovog člana, ako je uz zahtev dostavljena potvrda Agencije za restituciju da vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku nije moguće po zakonu kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.”.

Član 3.

U članu 82a stav 2. reči: „31. decembra 2020. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2021. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o javnoj svojini


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print