Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 8 od 03.02.2017.)


 • DOPUNA OPŠTIH USLOVA PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ISPRAVKA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA NORMALIZACIJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA NA BALKANU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" SREMSKA KAMENICA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISTORIJSKOG JEZGRA BEOGRADA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD U EPS TRGOVANJE D.O.O. LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ULMA, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE AUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DISELDORFU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MONTREALU, KANADA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DISELDORFU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-443/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-448/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-451/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-586/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-704/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-710/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-711/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-712/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • STRATEGIJA MERA I AKTIVNOSTI ZA POVEĆANJE KVALITETA USLUGA U OBLASTI GEOPROSTORNIH PODATAKA I UPISA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U ZVANIČNOJ DRŽAVNOJ EVIDENCIJI – REFORMSKI PUT REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • TARIFA O IZMENI TARIFE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2017" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O MERILIMA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STARIH ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU PRIPRAVNIKA I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2017. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex