Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 78 od 18.08.2017.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTOPUT E-763) ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PLANINE CER ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE BROJ 80/5-51 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA KRAJ OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA STRANI JEZIK ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK", BEOGRAD ZA PERIOD 2017–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA ZASTUPANJE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENJERING "HIDROZAVOD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA OSTVARENOG U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7691/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7739/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7820/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7821/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7822/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7823/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7484/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7486/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7509/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7740/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7741/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7742/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7743/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex