Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 68 od 07.09.2018.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, INTERŠPED – SUBOTICA A.D. SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE OPERATIVNIH PITANJA U VEZI IMPLEMENTACIJE OKVIRNOG UGOVORA O TRANSAKCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, ETIHAD AIRWAYS PJSC I AIR SERBIA A.D. BEOGRAD I IMPLEMENTACIJE PLANA RESTRUKTURIRANJA AIR SERBIA A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE AUTOPUTA E-761, DEONICA POŽEGA – UŽICE – GRANICA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USPOSTAVLJANJE ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-173/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4283/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ORGANIZOVANJE, OSTVARIVANJE I PRAĆENJE ISHRANE UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR CRVENOG KRSTA NA NESREĆE – JAČANJE KAPACITETA LOKALNE ZAJEDNICE ZA SMANJENJE RIZIKA I POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH TIPOVA NESREĆE – 2018. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" IZ KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-GANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8356/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8359/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8360/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8361/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8384/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8385/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8386/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8387/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8388/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8390/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8391/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8392/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8395/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7989/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7990/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8168/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8169/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8170/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8171/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8172/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8173/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8174/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8182/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8185/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • SPORAZUM O POPUSTIMA NA TARIFU NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA PUTEM BIOSKOPSKIH PROJEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex