Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 30.04.2020.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OGRANIČENJU PRUŽANJA USLUGA U OBLASTI TRGOVINE NA MALO, KOJE OBUHVATAJU PRODAJU ROBE I VRŠENJE USLUGA U TRGOVINSKIM CENTRIMA I LOKALIMA U KOJE SE ULAZI IZ ZATVORENOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O POSEBNIM MERAMA PRUŽANJA USLUGA U OBLASTI TRGOVINE NA MALO, KOJA OBUHVATA PRODAJU HRANE I PIĆA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I PRODAJU HRANE ZA NOŠENJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA ZAPOŠLJAVANJE SLEPIH I SLABOVIDIH INVALIDA "SLOGA" BEOGRAD (STARI GRAD) ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKTA KOJIM SE UREĐUJU POSEBNI USLOVI I NAČIN DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA RAZVOJA I UNAPREĐENJA RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU APLIKACIJE ZA FOND SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU JAVNIM RASHODIMA NASTALIM REAGOVANJEM U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O UBLAŽAVANJU MERA ZA VREME VANREDNOG STANJA – DOZVOLA KRETANJA U PARKOVIMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NAMENJENIM ZA REKREACIJU I SPORT GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O UBLAŽAVANJU MERA ZABRANE OBAVLJANJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • ODLUKA O UBLAŽAVANJU MERE OGRANIČENJA KRETANJA TOKOM VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI O NAMERI PROMENE NAMENE POSTOJEĆEG OBJEKTA LABORATORIJE ZA TRANSURANSKE ELEMENTE U NUKLEARNO POSTROJENJE ZA PRERADU RADIOAKTIVNOG OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI, 05 BROJ 404-2859/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI, 05 BROJ 404-2860/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI, 05 BROJ 404-2861/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI, 05 BROJ 404-2862/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2728/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2729/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2727/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2731/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2736/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2738/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2739/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2850/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2851/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2853/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2855/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3137/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O OCENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)
 • UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex