Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23 od 23.03.2018.)


 • LISTA NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU DIREKTORA UPRAVE ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA, RS BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA, RS BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE, RS BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE, RS BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA, DEONICA BORČA–ZRENJANIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA TARA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KLISURA REKE MILEŠEVKE" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA KREATIVNE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG APELACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O OPREDELJENJU ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA, SADRŽINI RAČUNA ZA PROMET INVESTICIONOG ZLATA I SADRŽINI EVIDENCIJE O TOM PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0205/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0773/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA "RESAVICA" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE GRČKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2496/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2569/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2497/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2498/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2499/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U RIO DE ŽANEIRU, BRAZIL ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2721/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2722/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 464-2576/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex