Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 15.03.2019.)


 • LISTA LICA KOJA SU STEKLA PRAVO NA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA I MEDIJSKE USLUGE RADIJA PUTEM TERESTRIČKOG DIGITALNOG ODNOSNO ANALOGNOG PRENOSA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU POSEBNIH SAVETNIKA MINISTARA I MERILIMA ZA NAKNADU ZA NJIHOV RAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA PRUGE BEOGRAD–NIŠ–PREŠEVO (GRANICA SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM)ˮ ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA TEHNIČKU I FINANSIJSKU REALIZACIJU PROJEKTA "BEOGRAD – JUŽNI JADRAN" E-763, DEONICA: POŽEGA–BOLJARE (POŽEGA – DUGA POLJANA I POŽEGA–BOLJARE) ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U HO ŠI MINU, SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA VIJETNAM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • ODLUKA O UKIDANJU MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM USAVRŠAVANJU LICENCIRANIH PROCENITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM FUNKCIONALNIM KOMPETENCIJAMA ZA ZAPOSLENE U SUDOVIMA, JAVNIM TUŽILAŠTVIMA I DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O STRUČNOJ OBUCI ZA LICENCIRANE PROCENITELJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA OBRADU KRVI I KOMPONENATA KRVI NAMENJENIH ZA TRANSFUZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • PROGRAM ZA OSNAŽIVANJE ŽENA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ZA PERIOD 2019–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE USVAJA DOPUNA PROCENE FER VREDNOSTI KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA MAĐARSKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2503/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2504/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2505/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2506/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2507/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2510/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2512/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU "BRANKO GLEĐA", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U HO ŠI MINU, SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA VIJETNAM ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA CIVILNE ODBRANE UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2592/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2610/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2202/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2344/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2477/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2201/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2203/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2472/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2474/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐVIANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2475/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "RTANJ" ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex