Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 26.02.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PLOČA IVERICA ZA OPŠTU UPOTREBU I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 67/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 68/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAKNADI ZA PUTEVE ZA STRANA VOZILA KOJA KORISTE PUTEVE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA RIBARSKOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA I ISPRAVA O ORUŽJU PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SASTAVU, NAČINU RADA I ODLUČIVANJU KOMISIJE MINISTARSTVA PRAVDE KOJA ODLUČUJE O ŽALBAMA PROTIV ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ZA VOZILA REGISTROVANA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U FONDU SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2048/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2078/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1844/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1978/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1979/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex