Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13 od 24.02.2017.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA LANIŠTE U SELU KORLAĆE KOD RAŠKE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA PRLJUŠA NA RUDNIKU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-424/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE ZAŠTIĆENIH OBLASTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRADU KARTE UGROŽENOSTI I KARTE RIZIKA OD POPLAVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I ČLANA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1451/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1455/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1572/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1573/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1575/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING) ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex