Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđeni predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima, o zapošljavanju stranaca i o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji će omogućiti primenu eAgrara u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s obzirom na to da su pravila i procedure za njihovo odobravanje zastarela i komplikovana, pa su i odobravanja i isplate podsticaja kasnili.

Izmenjenim zakonskim rešenjima, između ostalog, bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupaka za ostvarivanje prava na podsticaje, shodno propisima koji važe u toj oblasti, pa poljoprivrednici više neće morati da pribavljaju papirne isprave iz službenih evidencija organa državne uprave niti da ih dostavljaju putem pošte ili lično na pisarnicu republičkih organa uprave u Beogradu, čime su značajno smanjeni troškovi za stranku.

Na sednici je doneta Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sporazume o uzajamnom podsticaju i zaštiti ulaganja koje će imati zadatak da razmatra pitanja i koordinira i usmerava rad organa državne uprave u vezi sa pripremom, pregovaranjem i zaključivanjem međunarodnih ugovora o zaštiti i podsticaju ulaganja, izvršenja zaključenih međunarodnih ugovora i primenu unutrašnjih propisa u oblasti međunarodnih ugovora koje zaključuje Republika Srbija.

Na sednici članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, čime se omogućava da strani državljani, u jedinstvenom postupku, ostvare istovremeno pravo na privremeni boravak i rad u Srbiji, kroz jedinstven postupak potrebne provere, vezane kako za odobrenje privremenog boravka, tako i radne dozvole.

Nakon toga, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdaje se jedinstvena dozvola.

Izdavanje jedinstvene dozvole, odnosno dozvole za boravak i rad, u potpunosti je digitalizovan, s obzirom na to da se taj zahtev može podneti isključivo elektronskim putem.

Takođe, jedinstveni veb portal sadržaće na jednom mestu sve informacije u vezi sa ulaskom, boravkom i radom stranaca u Srbiji.

Na sednici je doneta i Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta kao radnog tela Vlade od izuzetnog značaja za promovisanje, ostvarivanje i zaštitu prava deteta.

Ciljevi Saveta biće ostvareni realizacijom brojnih zadataka i kroz samostalne i multisektorske aktivnosti relevantnih subjekata, a njegovo kontinuirano i delotvorno funkcionisanje je, takođe, obaveza Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Vlada je donela Zaključak kojim se odobrava realizacija četiri projekta na području Podunavlja za unapređenje turističke infrastrukture - izgradnja sportsko-rekreativnog centra sa auto-kampom u Kovinu, izgradnja biciklističke staze duž dunavskog nasipa od Vračevog Gaja do Stare Palanke na teritoriji opštine Bela Crkva, izgradnja biciklističko-pešačke staze, sa rasvetom, od Tvrđave Ram do Srebrnog jezera dužine 10 kilometara na teritoriji opštine Veliko Gradište i uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa duž keja u Novom Sadu.

Na sednici je usvojena i Uredba o “Boračkoj spomenici”, kao vid priznanja i zahvalnosti borcima i ratnim vojnim invalidima za učestvovanje u odbrani otadžbine.

Ovom uredbom utvrđeni su uslovi, način dodeljivanja, rangovi i izgled “Boračke spomenice", kao i način vođenja evidencije o dodeljenim “Boračkim spomenicama".

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2023.
Naslov: Redakcija