Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2024. godine


Poreska uprava podseća obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu da rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ističe u sredu, 15. maja 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu GPDG vrši se preko portala Poreske uprave ePorezi, uz upotrebu Kvalifikovanog elektronskog sertifikata i preko mobilne aplikacije ConsentID i sertifikata u klaudu, korišćenjem eID naloga na portalu za elektronsku identifikaciju.

Nepodnošenje poreske prijave podleže prekršajnoj odgovornosti propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022).

Bliže informacije u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana i podnošenjem poreske prijave mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu, Poreskom informatoru - Godišnji porez na dohodak građana i Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana.


Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 10.05.2024.
Naslov: Redakcija