Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKI TRETMAN I USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA

Na bazi prosečne zarade u Republici obračunate za april 2024. godine od 133.356 dinara


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Napomene:

1) Republički zavod za statistiku počev od 2018. godine prosečne zarade računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama se objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose.

2) Usklađeni neoporezivi iznosi pojedinih primanja iz Zakona o porezu na dohodak građana primenjuju se od 1.2.2024. do 31.1.2025. godine.

3) Za isplate od 1. januara 2024. godine Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) povećan je neoporezivi iznosa zarade na 25.000 dinara mesečno, dok je Zakonom o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) zadržana stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na 24%. Izuzetno, neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine.


a) Primanja koja imaju tretman zarade - plate

Vrsta primanja Osnov za isplatu Način utvrđivanja i iznos za isplatu

MESEČNA NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA ("topli obrok")

Član 118. stav 1. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Napomena:
Prema članu 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon), dodatak na ime "toplog obroka" sadržan je u koeficijentu za obračun i isplatu plate - zarade. Državni službenici i nameštenici nemaju pravo na naknadu na ime "toplog obroka".

Prema Zakonu o radu, isplata je obavezna, ako nije obezbeđena na drugi način, a visina naknade se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu u novčanom iznosu. Npr. ako je poslodavac utvrdio da se "topli obrok" isplaćuje u visini 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku statistike, u ovom momentu važeći iznos je: 26,671.20 din. (133,356.00 x 20%).

REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

Član 118. stav 1. tačka 6) Zakona o radu.

Napomena:
Prema članu 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, dodatak na ime "regresa" sadržan je u koeficijentu za obračun i isplatu plate - zarade. Državni službenici i nameštenici nemaju pravo na naknadu na ime "regresa".

Prema Zakonu o radu, isplata je obavezna a visina naknade se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Npr. ako je poslodavac utvrdio da se "regres" isplaćuje u visini jedne prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku statistike, u ovom momentu važeći iznos je: 133,356.00 dinara.

UVEĆANA ZARADA - DODATAK ZA RAD NA DAN PRAZNIKA koji je neradni dan

Član 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu. Član 5. stav 1. tačka 3) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Čl. 25. i 47. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018).

Prema Zakonu o radu, najmanje 110% na osnovnu zaradu - platu.* Za državne službenike i nameštenike, 110% vrednosti radnog sata osnovne zarade - plate.

UVEĆANA ZARADA - DODATAK ZA RAD NOĆU (između 22,00 i 6,00 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade - plate, odnosno koeficijenta

Član 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu. Član 5. stav 1. tačka 5) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Član 24. i 47. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, najmanje 26% na osnovnu zaradu - platu.* Za državne službenike i nameštenike, 26% vrednosti radnog sata osnovne zarade - plate.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD U SMENAMA

Može da se utvrdi opštim aktom ili ugovorom o radu na osnovu člana 108. stav 4. Zakona o radu.

U iznosu utvrđenom opštim aktom ili ugovorom o radu.

UVEĆANA ZARADA - DODATAK ZA PREKOVREMENI RAD

Član 108. stav 1. tačka 3) Zakona o radu. Član 5. stav 1. tačka 2) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Član 27. i 47. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Najmanje 26% na osnovnu zaradu - platu.* Za državne službenike i nameštenike, 26% vrednosti radnog sata osnovne zarade - plate.

UVEĆANA ZARADA - DODATAK PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU ("minuli rad")

Član 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu. Član 5. stav 1. tačka 1) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Član 23. i 47. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, najmanje 0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (i poslodavca prethodnika iz člana 147. ovog zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem).

Prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama* u visini od 0,4% od osnovice, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu člana 1. ovog zakona (sve ustanove u istoj delatnosti obuhvaćene istim planom mreže, odnosno osnovane od istog nivoa vlasti smatraju se istim poslodavcem u smislu stava 1. člana 5).

Prema Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika 0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen na osnovnu zaradu - platu.

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada zaposlenog za povećane troškove rada i boravka na terenu)

Može se utvrditi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, na osnovu člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu. Član 5. stav 1. tačka 4) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Član 44. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015).

Prema Zakonu o radu*, u visini koja se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Npr. ako je poslodavac utvrdio da se terenski dodatak isplaćuje u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku statistike, iznos terenskog dodatka je 133,356.00 x 3% = 4,000.68 dinara.

Prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u Republici prema poslednjem konačnom objavljenom podatku na dan isplate: 133,356.00 x 3% = 4,000.68 dinara.

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT

Može se utvrditi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, na osnovu člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu.

Čl. 48-49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, u visini koja se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, mesečna naknada troškova za odvojeni život od porodice iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku na dan isplate: 133,356.00 x 75% = 100,017.00 dinara.

POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu. Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti poslodavca.

Neoporezivo do 13.497 po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.

OSTALE ISPLATE SA KARAKTEROM ZARADE - PLATE

(Davanja zaposlenima u robi ili novcu; nagrade, bonusi i dr.; stimulativna otpremnina pri sporazumnom prestanku radnog odnosa; sva druga primanja koja nisu izuzeta iz zarade - plate shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu). Uvećanje zarade - plate iz sopstvenih prihoda).

Član 105. st. 3. i 177. Zakona o radu i član 12. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

Prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama: uvećanje zarade - plate iz sopstvenih prihoda do visine ostvarenog prihoda, a najviše do 30% - na pojedinačnu zaradu - platu zaposlenog. Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i veći procenat - prema aktu poslodavca, a srazmerno učešću troškova rada u ostvarenom prihodu. Za zaposlene u visokoškolskim ustanovama koje ostvaruju sopstvene prihode u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, plate se mogu uvećati iz ostvarenog prihoda srazmerno učešću troškova rada u ostvarenom prihodu.

Ostali dodaci državnih službenika i nameštenika.

Čl. 26, 28, 47. i 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika: dodatak za dodatno opterećenje na radu državnih službenika (za najmanje 10 radnih dana mesečno iznosi 4% osnovne zarade - plate, odnosno 5% osnovne zarade - plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice; za najmanje 20 radnih dana mesečno iznosi 8% osnovne zarade - plate, odnosno 10% osnovne zarade - plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice); dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika (jednom u tri meseca - od januara do marta, od aprila do juna, od jula do septembra ili od oktobra do decembra - za natprosečne rezultate po obimu i kvalitetu rada; može da iznosi do 50% osnovne zarade - plate nameštenika); pripravnost državnih službenika i nameštenika (za vreme dostupnosti van radnog vremena - u pripravnosti, da bi ako ustreba izvršili neki posao svog radnog mesta) iznosi 10% vrednosti radnog sata osnovne zarade - plate.


1. U načelu, sva primanja navedena u prethodnoj tabeli imaju karakter zarade - plate, pa se na njih plaća: porez na zarade po stopi od 10%, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog po zbirnoj stopi od 19,9% i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca po zbirnoj stopi od 15,15% za isplate od 1. januara 2023. godine..

2. Izuzetno, terenski dodatak, za državne službenike i nameštenike od 7.10.2011. godine (prema Instrukciji ministra finansija broj 414-00-77/2011-01) nema karakter zarade, jer se ne uračunava u osnovicu za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu plate. Prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 413-00-1119/2011-04 od 23.12.2011. godine, a kojim je potvrđen stav iznet u ovoj instrukciji, terenski dodatak "isključivo" za državne službenike i nameštenike oporezuje se porezom na zarade po stopi od 10%. Za ostala lica koja nisu državni službenici i nameštenici ovo primanje se oporezuje porezom i doprinosima kao plata/zarada.

3. Izuzetno, naknada troškova za odvojeni život od porodice, za državne službenike i nameštenike od 7.10.2011. godine (prema Instrukciji ministra finansija broj 414-00-77/2011-01) nema karakter zarade, jer se ne uračunava u osnovicu za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu plate. Prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 413-00-1119/2011-04 od 23.12.2011. godine, a kojim je potvrđen stav iznet u ovoj instrukciji, naknada troškova za odvojeni život od porodice "isključivo" za državne službenike i nameštenike oporezuje se porezom na zarade po stopi od 10%. Za ostala lica koja nisu državni službenici i nameštenici ovo primanje se oporezuje porezom i doprinosima kao plata/zarada.

* Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini čije se plate finansiraju iz budžeta - u celini ili delimično, ili iz sopstvenih prihoda, osnovna plata kao osnovica za obračun dodataka na platu uvećana je za radni učinak, što se primenjuje od plate za mesec oktobar 2012. godine.

b) Primanja koja imaju tretman naknade troškova i druga - ostala primanja zaposlenih

Vrsta primanja - naknade Osnov za isplatu Način izračunavanja i iznos za isplatu Poreski tretman

NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Član 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu i član 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 5.398 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu i član 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Državni službenici i nameštenici - 1.000 dinara.

Ne oporezuje se do 3.241 dinara po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa, a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%. (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana)

DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

Član 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu i član 20. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Državni službenici i nameštenici - 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

Ne oporezuje se do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno, utvrđene na način i u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnog državnog organa, a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%. (član 18. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana)

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU (zemlja i inostranstvo)

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu. Čl. 8. i 19. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja u zemlji prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Ne oporezuje se do visine troškova prema priloženom računu (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana), bez obzira na kategoriju smeštaja.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU (zemlja i inostranstvo)

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu. Član 11. stav 1. i član 26. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Priznaju se u celini prema podnetim računima. Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se: 1. za službeni put u zemlji, troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju; 2. za službeni put u inostranstvo, u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, koristi.

Ne oporezuje se do visine podnetih računa prevoznika u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana).

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA za službeno putovanje i druge službene svrhe

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu i član 11. stav 2. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica koristi sopstveni automobil - u zemlji, isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ne oporezuje se do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, najviše do 9.449 dinara mesečno a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10% (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana).

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD I BORAVAK NA TERENU, ako nisu obezbeđeni bez naknade

Član 118. stav 1. tačka 4) Zakona o radu i član 44. stav 2. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, u visini troškova smeštaja i ishrane.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Državnom službeniku i namešteniku, ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak se uvećava za troškove smeštaja i ishrane za troškove smeštaja - najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji, a za troškove ishrane - najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji.

Ne plaćaju se poreske obaveze.

NAKNADA TROŠKOVA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA (troškovi selidbe, troškovi posete porodici)

Čl. 46. do 47. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Nadoknađuju se:

1. Troškovi prevoza pokućstva - u visini koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, prema tarifi prevoznika; troškovi pakovanja pokućstva - u paušalnom iznosu od 5.000 dinara;
2. Troškovi prevoza radi posete porodici - najviše za jedno putovanje mesečno, u visini stvarnih troškova prevoza u međugradskom saobraćaju.

Ne plaćaju se poreske obaveze, do iznosa naknade utvrđenog Uredbom.

NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE U INOSTRANSTVO za državne službenike i nameštenike

Čl. 37. do 42. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema uslovima iz čl. 37. do 42. Uredbe.

Neoporezivo do iznosa naknade utvrđenog Uredbom.

POMOĆ ZAPOSLENOM u slučaju smrti člana uže porodice

Član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu.

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da isplati zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga.

Ne oporezuje se do 94.472 dinara, a iznos preko toga oporezuje se porezom na zarade - po stopi od 10%.

(za isplate nakon 1. januara 2021. godine)

POMOĆ ČLANOVIMA UŽE PORODICE u slučaju smrti zaposlenog

Član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu.

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da isplati zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga.

Ne oporezuje se do 94.472 dinara, a iznos preko toga oporezuje se prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20%. (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana)

POMOĆ PORODICI ZA SLUČAJ SMRTI PENZIONISANOG RADNIKA

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Može da se utvrdi opštim aktom.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Ne oporezuje se do 94.472 dinara, a iznos preko toga oporezuje se prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20%. (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana)

SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ SMRTI DRUGIH ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENOG (koji nisu bračni drug, deca, roditelji, usvojenik i usvojilac zaposlenog)

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Može da se utvrdi opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Na ceo iznos isplate plaća se porez po stopi od 10%.

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Može da se utvrdi opštim aktom ili ugovorom o radu. Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Ne oporezuje se do 53.986 dinara, a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%. (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana)

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENJA DETETA

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Može da se utvrdi opštim aktom ili ugovorom o radu. Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Ne oporezuje se do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku (133,356 dinara), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%. (član 18. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana)

DRUGI POJEDINAČNI VIDOVI SOLIDARNE POMOĆI zaposlenima

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Može da se utvrdi opštim aktom ili ugovorom o radu. Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Na ceo iznos plaća se porez po stopi od 10%.

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU

Član 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu i član 51. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Prema Zakonu o radu, najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (u ovom momentu važeći iznos je: 2 x 133,356.00 = 266,712.00). Državni službenici i nameštenici - u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, ali ne niže od od dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku statistike na dan isplate (u ovom momentu važeći minimalan iznos 2 x 133,356.00 = 266,712.00).

Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti

Ne oporezuje se do iznosa dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem važećem podatku: (2 x 133,356.00 = 266,712.00) - član 9. stav 1. tačka 18) Zakona o porezu na dohodak građana. Na iznos preko toga, prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana plaća se porez po stopi od 20%.

JUBILARNA NAGRADA

Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.

Ne oporezuje se do 26.991 dinara godišnje, a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%. (član 18. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana)

OTPREMNINA PRI OTKAZU UGOVORA O RADU zaposlenom za čijim radom je prestala potreba

Član 158. u vezi sa članom 179. stav 5. tačka 1) i član 159. Zakona o radu.

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Zaradom - platom smatra se prosečna mesečna zarada - plata zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do najnižeg iznosa iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20%.

OTPREMNINA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU I NAMEŠTENIKU
za čijim radom je prestala potreba

Član 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca u visini trećine njegove plate (prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu radnog odnosa).

Ne oporezuje se do iznosa zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu - član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana; preko tog iznosa, prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - plaća se porez po stopi od 20%.

POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

U skladu sa aktom poslodavca, a ne više od iznosa stvarne štete.

Član 9. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana - neoporezivo u celini prema uslovima iz člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005).


c) Isplate - primanja lica koja nisu zaposlena kod poslodavca

Vrsta primanja - isplate Način izračunavanja i iznos za isplatu Poreski tretman

STIPENDIJE I KREDITI učenika srednjih škola i studenata viših škola i fakulteta

U skladu sa aktom poslodavca po ugovoru poslodavca i korisnika.

Ne oporezuje se do 41.381 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana); preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% - prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

NAKNADA ZA ISHRANU - HRANARINA koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema Zakonu o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Ne oporezuje se do 13.497 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana); preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% - prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

NAKNADA I NAGRADA ZA RAD: osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama; pacijenata u psihijatrijskim ustanovama

Ne oporezuje se - član 9. stav 1. tač. 14) i 15) Zakona o porezu na dohodak građana.

NAKNADE KOJE SE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU UNUTRAŠNJE POSLOVE, ISPLAĆUJU STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE OSNOVANE ZA OSTVARIVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA ZA POTREBE POLICIJSKOG OBRAZOVANJA

Ne oporezuje se - član 9. stav 1. tačka 23) Zakona o porezu na dohodak građana.

NAKNADE KOJE SE, u skladu sa propisima kojima se uređuje Vojsku Srbije, ISPLAĆUJU VOJNICIMA NA SLUŽENJU VOJNOG ROKA, UČENICIMA I KADETIMA VOJNOŠKOLSKE USTANOVE I LICIMA NA DRUGOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OFICIRE I PODOFICIRE

Ne oporezuje se - član 9. stav 1. tačka 22) Zakona o porezu na dohodak građana.

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na međunarodnim takmičenjima i takmičenjima u okviru obrazovnog sistema

Ne oporezuje se - član 9. stav 1. tačka 26) Zakona o porezu na dohodak građana

NAKNADA TROŠKOVA VOLONTIRANJA KOJU OSTVARUJE VOLONTER za: radnu odeću i sredstva i opremu za ličnu zaštitu volontera; putovanja, smeštaj i ishranu volontera i drugih troškova koji nastanu u vezi sa izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti; lekarske preglede obezbeđene za potrebe volontiranja; obuke za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti; premije osiguranja isplaćene za slučaj povrede ili profesionalne bolesti tokom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili trećeg lica; isplatu džeparca, kod dugoročnog volontiranja, čiji mesečni iznos ne može biti veći od 30% od neto iznosa minimalne mesečne zarade za puno radno vreme u Republici Srbiji.

U skladu sa članom 10. Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010).

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 27) Zakona o porezu na dohodak građana).
↩ Nazad na prethodnu stranicu