Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU

("Sl. glasnik RS", br. 101/2017, 6/2020 i 76/2023)

Objavljeno: 18.09.2023.


PRIMER

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Prelazak učenika na drugi model realizacije nastave

Član 26a

Učenici upisani na obrazovni profil koji se realizuje po klasičnom modelu mogu da pređu na realizaciju tog profila po dualnom modelu, ako poslodavac obezbedi dodatna mesta za učenje kroz rad.

Učenici upisani na obrazovni profil koji se realizuje u dualnom obrazovanju mogu da pređu na realizaciju tog profila po klasičnom modelu od sledeće školske godine, u dogovoru sa poslodavcem sa kojim imaju zaključen ugovor o učenju kroz rad, kao i ako ugovor o učenju kroz rad bude raskinut u skladu sa ovim zakonom.

IV REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora o dualnom obrazovanju

Član 27

Registar ugovora o dualnom obrazovanju vodi Privredna komora Srbije, kao povereni posao.

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se sledeći podaci:

1) delovodni broj ugovora;

2) naziv i adresa škole;

3) naziv i adresa poslodavca;

4) broj učenika za koje poslodavac organizuje učenje kroz rad;

5) adresa mesta izvođenja učenja kroz rad;

6) datum i vreme zaključenja ugovora;

7) datum početka učenja kroz rad.

Registar iz stava 1. ovog člana vodi se kao jedinstvena elektronska baza podataka.

Podaci iz stava 2. ovog člana javno su dostupni i objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Privredne komore Srbije.

Upis u registar

Član 28

Poslodavac je dužan da Privrednoj komori Srbije dostavi ugovor o dualnom obrazovanju, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora, radi upisa u registar iz člana 27. stav 1. ovog zakona.

Kopiju ugovora iz stava 1. ovog člana, poslodavac može dostaviti u štampanoj ili elektronskoj formi.

V INSTRUKTOR

Instruktor

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 29

Instruktor je lice koje:

1) je u radnom odnosu kod poslodavca ili koje samostalno obavlja delatnost, odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom [kojim se uređuje rad];

2) ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju;

3) ima najmanje isti nivo obrazovanja za koji se učenik školuje;

4) poznaje jezik nacionalne manjine na kojem se ostvaruje plan i program nastave i učenja, osim ako poslodavac ili škola obezbede da učenju kroz rad prisustvuje drugo lice koje poznaje jezik te nacionalne manjine;

5) je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (u daljem tekstu: licenca);

6) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, instruktor može biti i lice koje:

1) poseduje osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština i ima važeća ovlašćenja da bude instruktor, a koja su izdala nacionalna ili međunarodna regulatorna tela, iz oblasti na koje se ovlašćenje odnosi, odnosno organ iz člana 2. tačka 3) ovog zakona;

2) nastavnik praktične nastave i nastavnik stručnih predmeta u srednjoj školi i sa položenom licencom za nastavnika;

3) koje je obučeno za poslove mentora/instruktora kroz druge projekte koje se bave učenjem kroz rad u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja.

[Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, instruktor može biti i lice koje poseduje osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština i ima važeća ovlašćenja da bude instruktor, a koja su izdala nacionalna ili međunarodna regulatorna tela, iz oblasti na koje se ovlašćenje odnosi, odnosno organ iz člana 2. tačka 2a) ovog zakona.]

Licu iz stava 2. tačka 2) ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-4) i 6) ovog člana, Privredna komora Srbije izdaje licencu za instruktora bez pohađanja obuke i polaganja ispita za instruktora.

Licu iz stava 2. tačka 3) ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-4) i 6) ovog člana, Privredna komora Srbije utvrđuje usaglašenost programa po kojem je lice osposobljavano za poslove mentora i po potrebi ga upućuje na dodatnu obuku za instruktora i na polaganja ispita za instruktora.

Instruktor, u saradnji s koordinatorom učenja kroz rad realizuje, vodi i nadzire učenje kroz rad kod poslodavca, pod uslovom i na način kojim se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa zakonom.

Instruktor u procesu ocenjivanja učenja kroz rad, sarađuje s koordinatorom učenja kroz rad.

Broj učenika s kojima instruktor realizuje učenje kroz rad propisan je planom i programom nastave i učenja.

Obuka i licenca za instruktora

Član 30

Obuku za instruktora sprovodi Privredna komora Srbije.

Obuka iz stava 1. ovog člana traje 40 sati.

Obuka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži i osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština.

Nakon završene obuke iz stava 1. ovog člana, lice polaže ispit za instruktora.

Privredna komora Srbije obrazuje Komisiju za polaganje ispita za instruktora i sprovodi ispit za instruktora.

Komisija iz stava 5. ovog člana ima u svom sastavu predstavnika Privredne komore Srbije i najmanje po jednog predstavnika kojeg predlaže Ministarstvo i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Članovi komisije iz stava 6. ovog člana, obavljaju svoj rad bez naknade.

Privredna komora Srbije izdaje licencu licu koje je položilo ispit za instruktora i vodi registar o izdatim licencama.

Licenca sadrži: registarski broj licence, ime, prezime i zanimanje lica koje je položilo ispit za instruktora.

Registar o izdatim licencama sadrži: registarski broj licence, ime, ime jednog roditelja, prezime i zanimanje lica koje je položilo ispit za instruktora, najviši nivo obrazovanja, JMBG, adresa, kontakt telefon, elektronsku adresu.

Troškove izdavanja licence i vođenja registra o izdatim licencama snosi Privredna komora Srbije.

Visinu troškova obuke i polaganja ispita za instruktora utvrđuje opštim aktom Privredna komora Srbije.

Troškove obuke i polaganja ispita za instruktora snosi poslodavac, odnosno fizičko lice ukoliko se samo prijavi za polaganje ispita.

Poslove sprovođenja ispita, izdavanja licence i vođenja registra o izdatim licencama za instruktore, Privredna komora Srbije obavlja kao poverene poslove.

Program obuke, bliže uslove i druga pitanja od značaja za polaganje ispita za instruktora, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, propisuje ministar.

VI OCENJIVANJE I ISPITI U DUALNOM OBRAZOVANJU

Ocenjivanje učenika

Član 31

Instruktor kontinuirano prati napredovanja učenika u saradnji s koordinatorom učenja kroz rad, u cilju sticanja kompetencija propisanih standardom kvalifikacije.

Ocenjivanje učenika vrši se u skladu s planom i programom nastave i učenja, zakonom i pravilnikom kojim se bliže uređuje ocenjivanje učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Završni ispit i stručna matura

Član 32

Završni ispit i stručna matura za obrazovne profile koji se realizuju u dualnom obrazovanju, realizuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Podatak o obimu ostvarenog učenja kroz rad i spisak poslodavaca kod kojih je učenje kroz rad obavljeno upisuje se u javne isprave, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju javne isprave u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

[Završni i maturski ispit

Član 32

Sadržina i način sprovođenja završnog, odnosno maturskog ispita propisani su planom i programom nastave i učenja.

Završnim, odnosno maturskim ispitom proveravaju se i stečene kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije.

Pri proveri stečenih kompetencija tokom učenja kroz rad obavezno učestvuju kvalifikovani predstavnici poslodavaca, bez naknade.

Predstavnike poslodavaca iz stava 3. ovog člana, imenuje Privredna komora Srbije.

Nakon položenog završnog, odnosno maturskog ispita učeniku se izdaje javna isprava, u skladu sa zakonom.

Učenik se može upisati na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom.

Dodatak diplome učenika koji je položio završni, odnosno maturski ispit sadrži podatak o obimu ostvarenog učenja kroz rad i spisak poslodavaca kod kojih je učenje kroz rad obavljeno.]

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Vrednovanje dualnog obrazovanja

Član 32a

Vrednovanje kvaliteta rada škola koje realizuju obrazovne profile u dualnom obrazovanju ostvaruje se prema standardima i po postupku propisanom u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

VII MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA

Materijalno obezbeđenje učenika

Član 33

Učeniku koji obavlja učenje kroz rad poslodavac obezbeđuje:

1) sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu;

2) naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz, odnosno ukoliko nije na drugi način obezbeđen;

3) naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca;

4) osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca, ukoliko nije na drugi način obezbeđeno.

Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom domu.

Finansijsko obezbeđenje učenika

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 34

Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu za učenje kroz rad.

Naknada za učenje kroz rad isplaćuje se jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada u skladu sa zakonom.

Naknadu za učenje kroz rad poslodavac može isplaćivati i u različitim iznosima po godinama školovanja shodno nivou znanja učenika u rasponu od najmanje 30% od minimalne cene rada po satu neto pa naviše, s tim da ukupna naknada za učenje kroz rad isplaćena na nivou obrazovnog profila mora da iznosi najmanje 70% od minimalne cene rada po satu neto isplaćene za taj period.

Naknadu iz stava 2. ovog člana snosi poslodavac.

Ako se učenje kroz rad obavlja u trening centru učenik nema pravo na naknadu iz st. 2. i 3. ovog člana, osim ako se realizuje na zahtev, poslodavca.

Pored ugovora o učenju kroz rad, poslodavac može sa učenikom, odnosno njegovim roditeljem ili drugim zakonskim zastupnikom da zaključi i ugovor o stipendiranju.

Sredstva za finansijsku podršku dualnom obrazovanju, koja se ostvaruje kroz pomoć školama i privredi radi školovanja učenika za deficitarna zanimanja mogu se obezbediti u budžetu Republike Srbije.

Bliže uslove za finansijsku podršku iz stava 7. ovog člana utvrđuje Vlada.

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Trening centar

Član 34a

Status trening centar u skladu sa ovim zakonom, može da stekne javna škola koja je verifikovana za realizaciju obrazovnih profila u dualnom obrazovanju i koja ima odgovarajuće resurse za sticanje kompetencija učenika i odraslih u simulovanom radnom okruženju, u skladu sa obrazovnim, privrednim i razvojnim potrebama jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Škola koja ima status trening centra može da obavlja sledeće poslove:

1) realizuje deo učenja kroz rad za svoje i učenike drugih škola;

2) realizuje sve oblike praktične nastave za koje ima odgovarajuću opremu i sredstva, za svoje i učenike drugih škola;

3) realizuje stručnu maturu i završni ispit, za svoje i učenike drugih škola;

4) realizuje učenje kroz rad u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju;

5) obavlja stručno usavršavanje za svoje i nastavnike drugih škola, u skladu sa zakonom;

6) realizuje obuke i praktični rad za sve aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom;

7) pruža usluge karijernog vođenja i savetovanja, u skladu sa zakonom;

8) realizuje obuke na zahtev poslodavca zbog potreba tehnoloških promena u procesima rada i radi povećanja konkurentnosti kroz razvoj novih tehnologija i inovacija;

9) pruža druge usluge u skladu sa opštim aktom škole o radu trening centra.

Trening centar se obrazuje kao organizaciona jedinica škole, a usluge iz stava 2. tač. 5)-9) ovog člana koje pruža korisnicima smatraju se uslugama koje škola pruža u okviru proširene delatnosti u smislu zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Usluge iz stava 2. tač. 5)-9) ovog člana koje škola pruža kao trening centar finansiraju se iz sredstava korisnika.

Status trening centra može da stekne javna srednja škola ako se utvrdi potreba za obrazovnim, privrednim i razvojnim potrebama jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Akt o školama koje imaju status trening centra donosi Vlada.

Bliže uslove za donošenje akta o dodeli statusa trening centra iz stava 5. ovog člana kao i uslove u pogledu načina rada i načina korišćenja sredstava iz stava 3. ovog člana i saradnje trening centra sa drugim javnim školama i poslodavcima utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva, po pribavljenom mišljenju Kancelarije.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html