Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

UREDBA O IZMENI UREDBE O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU IZBORA PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 76. stav 13. Zakona o kulturi („Službeni glasnik PC”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik PC”, broj 105/16), član 2. briše se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print