Da li je potrebno da faktura sadži potpis i pečat, i da li faktura u elektronskom obliku mora biti potpisana elektronskim potpisomKnjigovodstvo