Zastava Bosne i Hercegovine

Ograničenje za vozače sa probnim vozačkim dozvolama

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija, Nevenka Miletić

Objavljeno: 27.02.2020.Odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: ZOBS) propisano je da vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Ovo je samo jedno od ZOBS-om propisanih ograničenja za vozače sa probnim vozačkim dozvolama. Takav vozač, prema ovom zakonskom rešenju, može da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW samo ukoliko su za to upravljanje ispunjena dva kumulativna uslova, tj. da je vozač sa probnom vozačkom dozvolom za vreme dok upravlja vozilom pod nadzorom člana porodice koji se nalazi u vozilu i da taj član porodice ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

ZOBS-om nije propisano koja lica se smatraju članovima porodice, što je u smislu ovog zakona donekle sporno. Međutim, krug članova porodice i njihov stepen srodstva sa vozačem ovde i nije u toj meri odlučna činjenica kao što je to njihovo vozačko iskustvo sa važećom vozačkom dozvolom za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Ipak, iz pravnog poretka, najpre iz drugih zakona, može se zaključiti da nije sporno da se članom porodice imaju smatrati roditelji, bračni drug, deca, usvojenici, roditelji bračnog druga i još neki srodnici, naročito oni koji žive u zajedničkom domaćinstvu. Izvestan orijentir u tom smislu može biti i rešenje iz Porodičnog zakona, kao matičnog za tu oblast, kojim se za potrebe tog zakona određuje krug lica koji se smatraju članom porodice u vezi sa nasiljem u porodici. Iako je u svrhu ostvarivanja ove zaštite tim odredbama ovog zakona krug članova porodice i drugih lica od kojih može zapretiti nasilje u porodici veoma proširen, moglo bi se i za potrebe ZOBS-a prihvatiti da se članovima porodice smatraju:

  • supružnici;
  • deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
  • lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu;
  • vanbračni partneri;
  • lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Teže je prihvatljivo da se za potrebe ZOBS-a u taj krug uvrste i bivši supružnici, bivši vanbračni partneri i lica koja su živela u istom porodičnom domaćinstvu, a nejasno je na koja bi se lica odnosila formulacija iz Porodičnog zakona koja glasi: "lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi".

Imajući navedeno u vidu, tetka, ujak ili sestra od tetke, kao krvni srodnici, mogu se smatrati članovima porodice.

Saobraćajna policija raspolaže policijskim ovlašćenjima čijom primenom može da utvrdi da li je lice pored vozača član porodice, pre svega proverom identiteta oba lica, uzimanjem izjave od vozača i lica koje je uz vozača o tome da li vrši nadzor i skladu sa odredbama ZOBS-a i njegovom eventualnom krvnom, tazbinskom ili adoptivnom srodstvu ili drugom odnosu sa vozačem. Ovlašćena je i da proveri tačnost činjenica koje je prikupila na navedeni način, pre svega kroz evidencije koje vodi u skladu sa zakonom, a po potrebi i primenom drugih policijskih ovlašćenja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge