Zastava Bosne i Hercegovine
SNIMAK OBUKE | Besplatno za pretplatnike

BESPLATNI SNIMAK ZA PRIJAVLJENE PRETPLATNIKE PARAGRAFA Obuke za sticanje zvanja REVIZOR potrebnog za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR kao zakonski osnov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga


Sve računovođe i ostala lica, koja nemaju ranije stečen i priznat sertifikat ili licencu, a žele da i dalje pružaju računovodstvene usluge, mogu polagati ispit za sticanje zvanja Revizor i tako ispuniti zakonom propisane uslove i upisati se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga


Komora revizora organizuje vanredni februarski ispitni rok u periodu od 06.02. do 10.02.2023. godine. Prijava ispita će biti aktivna na zvaničnoj internet stranici Komore ovlašćenih revizora od 16.01.2023. i trajaće zaključno sa datumom 25.01.2023. godine.


Zainteresovani ste za besplatni snimak?

Prijavite se

Predmeti:

 • Sadržina i ciljevi finansijskog izveštavanja, koju čine
  • Normativna osnova vođenja knjiga;
  • Računovodstveni principi;
  • Ekonomski događaji i njihova podela prema uticaju na celinu bilansa;
 • Globalna procedura u sistemu dvojnog knjigovodstva, koju čine:
  • Inventar imovine;
  • Dnevnik i glavna knjiga;
  • Knjigovodstvena dokumentacija;
  • Pomoćne knjige;
  • Probni list;
  • Predzaključna knjiženja;
  • Zaključni list;
  • Formalan zaključak knjiga;
  • Godišnji obračun;
 • Principi urednog knjigovodstva;
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ekonomskih događaja, koju čine:
  • Knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanja finansijskih sredstava iz sopstvenih i pozajmljenih izvora;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke stalne imovine;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke zaliha;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje izmirenja obaveza prema dobavljačima;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i njihovo vremensko razgraničenje;
  • Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda;
  • Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda, rashodovanje osnovnih sredstava, knjigovodstveno obuhvatanje viškova i manjkova, knjiženje obezvređenja imovine, rezervisanja;
 • Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova;
 • Izrada Zaključnog lista i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja.
 • Uvod u proces revizije, koju čine:
  • Cilj revizije;
  • Rizik i materijalnost (značajnost) u postupku revizije;
  • Standardni model procesa revizije;
 • Prihvatanje klijenta, koju čine:
  • Prikupljanje informacija o poslovanju klijenta;
  • Uslovi angažovanja revizora;
  • Korišćenje drugih profesionalaca u reviziji;
 • Planiranje revizije, koju čine:
  • Sticanje saznanja o privrednom društvu i privrednoj grani;
  • Preliminarni analitički postupci;
  • Sticanje saznanja o računovodstvenom sistemu i sistemu interne kontrole;
  • Procena materijalnosti;
  • Procena rizika revizije;
  • Analiza rizika (inherentni, kontrolni, rizik detekcije);
  • Priprema programa revizije;
 • Interna kontrola i njene komponente, koju čine:
  • Definicija, značaj i vrste interne kontrole;
  • Komponente interne kontrole;
  • Kontrolno okruženje;
  • Procena kontrolnog rizika;
  • Postupci interne kontrole;
  • Testiranje interne kontrole;
 • Revizorski dokazi, koju čine:
  • Tehnike prikupljanja dokaza;
  • Formiranje uzorka;
  • Analitički postupci;
  • Pouzdanost pojedinih tehnika za prikupljanje dokaza;
 • Revizorski izveštaj, koju čine:
  • Analiza naknadnih događaja;
  • Osnovni elementi revizorskog izveštaja;
  • Mišljenje revizora (pozitivno, negativno, sa rezervom, uzdržavanje od mišljenja);
 • Međunarodni standardi revizije (MSR), koju čine:
  • MSR 100-199 Uvodna pitanja;
  • MSR 200-299 Odgovornosti;
  • MSR 300-399 Planiranje;
  • MSR 400-499 Interna kontrola;
  • MSR 500-599 Dokumentacija i dokazi revizora;
  • MSR 600-699 Korišćenje rezultata rada drugih;
  • MSR 700-799 Zaključci revizora i izveštavanje;
  • MSR 800-899 Specijalne oblasti;
  • MSR 900-999 Usluge srodne reviziji;
 • Profesionalna etika, koju čine:
  • Etičke dileme i principi;
  • Potreba za profesionalnom etikom;
  • Etički kodeks;
  • Nezavisnost;
  • Integritet i objektivnost;
  • Odgovornost;
  • Poverljivost;
  • Reklamiranje;
  • Utvrđivanje naknade.
 • Kreiranje informacionih sistema, koju čine:
  • Uloga informacionog sistema u preduzeću;
  • Metodologije razvoja informacionih sistema;
  • Strukturna sistemska analiza;
  • Modelovanje podataka;
  • Arhitektura informacionog sistema;
 • Upravljanje poslovnim informacionim sistemima, koju čine:
  • Upravljanje informacionim sistemima;
  • Specifični poslovni informacioni sistemi;
 • Procenjivanje informacionih sistema, koju čine:
  • Uspešnost informacione tehnologije u privrednim društvima;
  • Kvalitet i standardi u informacionim tehnologijama;
  • Sigurnost i zaštita informacionih sistema;
  • Etička pitanja u razvoju i upotrebi informacionih sistema;
 • Finansijski izveštaji, koju čine:
  • Bilans stanja;
  • Bilans uspeha;
  • Izveštaj o novčanim tokovima;
 • Ciljevi finansijske analize koju čine:
  • Ciljevi finansijske analize za različite korisnike (investitore, kreditore i dr.);
 • Metode finansijske analize, koju čine:
  • Analiza finansijskih pokazatelja;
  • Vertikalna i horizontalna analiza;
  • Analiza promena iz godine u godinu;
  • Analiza varijacija prema tipu industrije;
  • Poređenja;
  • Analiza nefinansijskih informacija (relevantnih za finansijsku analizu);
 • Analiza likvidnosti, koju čine:
  • Kratkoročna likvidnost (pokazatelji);
  • Dugoročna likvidnost (solventnost) i pokazatelji;
 • Analiza profitabilnosti, koju čine:
  • Profitabilnost i merenje profitabilnosti;
  • Pokazatelji profitabilnosti;
  • "Du Pont" prinos na sredstva;
 • Analiza investiranja, koju čine:
  • Analiza ;
  • Pokazatelji koje koriste investitori;
 • Analiza novčanih tokova, koju čini:
  • Pokazatelji novčanih tokova;
 • Specifična upotreba finansijskih pokazatelja, koju čini:
  • Predviđanje bankrota preduzeća pomoću Z pokazatelja;
 • Finansijska analiza za potrebe vrednovanja preduzeća, koju čini:
  • Upotreba finansijskih pokazatelja kao multiplikatora u postupku procene;
 • Sistem dvojnog knjigovodstva, koju čini:
  • Knjiženje poslovnih primena po sistemu dvojnog knjigovodstva;
  • Knjiženje poslovnih promena preko glavne knjige, dnevnika, analitičkih i sintetičkih kartica;
 • Knjiženje poslovnih promena i događaja, koju čini:
  • Prodaja i nabavka zaliha, robe i gotovih proizvoda;
  • Gotovina;
  • Sitan inventar;
  • Stalna imovina;
  • Nematerijalna imovina i amortizacija;
  • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja;
  • Potraživanja i obaveze;
  • Dugoročna rezervisanja i obaveze;
  • Finansijski troškovi;
 • Priprema probnog bilansa, koju čini:
  • Probni bilans;
  • Korekcija grešaka;
  • Kontrola i usaglašavanje računa;
  • Usklađivanje sa bankom;
  • Sporna konta;
 • Priprema osnovnih finansijskih izveštaja, koju čini:
  • Bilans stanja;
  • Bilans uspeha;
  • Napomene uz finansijske izveštaja;
  • Poslovne promene nastale nakon perioda izveštavanja;
  • Izveštaj o novčanim tokovima;
  • Nepotpune transakcije;
 • Priprema konsolidovanih finansijskih izveštaja, koju čini:
  • Zavisna preduzeća;
  • Povezana preduzeća;
 • Ekonomski principi i način ekonomskog rezonovanja;
 • Trgovina, razmena;
 • Ponuda i tražnja - način funkcionisanja tržišta, elastičnost ponude i tražnje i njena primena;
 • Ponuda i tražnja i ekonomska politika države (kontrola cena i porezi);
 • Potrošači, proizvođači i efikasnost tržišta; oporezivanja i carina;
 • Ekonomika javnog sektora: eksternalije, javna dobra i zajednički resursi;
 • Privredno društvo: troškovi proizvodnje;
 • Savršena konkurencija: tržišna ravnoteža, uspostavljanje ravnoteže na kratak i dugi rok, preduzeće na konkurentskom tržištu;
 • Nesavršena konkurencija: monopol, oligopol, monopolistička konkurencija, proizvodna i tržišna struktura razvijene tržišne privrede;
 • Tržište faktora: rad i kapital;
 • Teorija izbora;
 • Finansije - osnovni instrumenti (vremenska vrednost novca, novac i cene na dugi rok, inflacija);

Predavači:

Kosana Vićentijević
Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo

Mr Milica Bjelić
ovlašćeni revizor i interni revizor

Miodrag Ranisavljević
konsultant za poslovni softver i direktor Datalab-a

prof.dr Igor Pejović
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE