Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI CARINSKOG ZAKONA - Tekst propisa


Član 1.

U Carinskom zakonu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 95/18, 91/19 - dr. zakon, 144/20 i 118/21), u članu 12. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: “stava 3.ˮ zamenjuju se rečima: “stava 2.ˮ.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: “stava 3.ˮ zamenjuju se rečima: “stava 2.ˮ.

Član 2.

Član 167. menja se i glasi:

“Član 167.

Ministar propisuje mere za proveru deklaracije, za ispitavanje i uzorkovanje robe i za rezultate provere.”

Član 3.

Posle člana 264. dodaju se naziv iznad člana i član 264a, koji glase:

“Unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza

Član 264a

Unošenje robe u carinsko područje Republike Srbije i iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije dopušteno je samo preko graničnih prelaza:

1)         koji su u skladu sa posebnim propisima određeni kao granični prelazi preko kojih se obavlja robni ili putnički promet, u skladu sa carinskim i drugim propisima;

2)         u vreme kada su otvoreni za promet.

Unošenje i iznošenje robe koja podleže fitosanitarnoj, veterinarskoj i drugim propisanim kontrolama dozvoljeno je samo preko graničnih prelaza koji su posebnim propisima određeni za unošenje i iznošenje takve robe.ˮ

Član 4.

U DELU JEDANAESTOM CARINSKI PREKRŠAJI, glava I Prekršaji i kazne menja se i glasi:

“I Prekršaji i kazne

Član 265.

Novčanom kaznom od jednostrukog do petostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja kazniće se za prekršaj pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, a novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, ako:            

1)         prikriva stvarnu nameru, cilj ili pravni osnov raspolaganja deklarisanom robom, prilažući neverodostojnu dokumentaciju pri deklarisanju robe, organizuje ili planira sprovođenje lažnih isporuka, primanja ili kretanja deklarisane robe ili posredno ili neposredno učestvuje u njima, posredno ili neposredno učestvuje u izradi neverodostojne carinske, poslovne, prevozne ili druge dokumentacije u vezi sa deklarisanom robom ili u korišćenju takve neverodostojne dokumentacije, neovlašćeno ili samovoljno koristi podatke drugih lica radi obavljanja ili stvaranja uslova za obavljanje prevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklarisanom robom, kao primaoca deklariše ili navede nepostojeće lice ili lice bez čijeg znanja i volje je korišćen njegov identitet ili njegovi podaci (član 12.);

2)         ne prijavi na propisan način robu koju unosi u ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije (član 12. stav 1, čl. 112, 115. i 227, član 232. stav 3. i član 234.);

3)         iznošenjem netačnih i neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, povraćaj ili otpust uvoznih ili izvoznih dažbina (član 12. stav 2.);

4)         izuzme ispod carinskog nadzora stranu robu bez dozvole carinskog organa (član 118.);

5)         stranu robu za koju su pri izlasku iz carinskog područja Republike Srbije okončane carinske formalnosti bez odlaganja ne iznese iz carinskog područja Republike Srbije (član 118. stav 4.);

6)         unese u carinsko područje Republike Srbije ili iznese iz carinskog područja Republike Srbije robu koja podleže zabranama ili ograničenjima, sa namerom da izbegne mere carinskog nadzora i carinske kontrole, u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje unošenje ili iznošenje takve robe ili bez odgovarajućih dokumenata (čl. 118. i 230.);

7)         u carinsko područje Republike Srbije robu unese ili pokuša da unese na skriven način ili iz carinskog područja Republike Srbije robu iznese ili pokuša da iznese na skriven način (čl. 118. i 230.);

8)         ne podnese deklaraciju za robu ili deo robe, ako se radi o robi komercijalne prirode ili o robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu (član 139.);

9)         suprotno zakonskim odredbama robu koja je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina otuđi, da na korišćenje drugom licu, da u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze ili upotrebi u bilo koje druge svrhe, osim onih za koje je ta roba bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, pre nego što se plate uvozne dažbine u punom iznosu (član 249.);

10)       preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza unese ili pokuša da unese robu u carinsko područje Republike Srbije ili ako preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza iznese ili pokuša da iznese robu iz carinskog područja Republike Srbije (član 264a).

Primenom odredaba stava 1. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisanog zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 266.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1)         na zahtev carinskog organa ne pruži tom organu sve neophodne isprave i informacije u odgovarajućem obliku ili ne pruži neophodnu pomoć za okončanje carinskih formalnosti ili carinskih kontrola (član 12. st. 1, 3. i 4. i član 35.);

2)         podnese deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili zahtev za izdavanje odobrenja ili neke druge odluke, sa netačnim ili nepotpunim podacima navedenim u deklaraciji ili sa netačnim podacima navedenim u zahtevu, osim u slučaju da takvi podaci nemaju nikakav uticaj na postupak po deklaraciji ili zahtevu, odnosno u slučaju da izmeni ili dopuni podatke u deklaraciji ili izmeni podatke u zahtevu, pre preduzimanja bilo koje radnje carinskog organa u vezi sa učinjenom radnjom ili propustom, odnosno pre otpočinjanja carinske kontrole (član 12. stav 2. tačka 1) i st. 3. i 4.);

3)         neverodostojnu ili netačnu ili ispravu koja nije punovažna priloži uz deklaraciju, deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili uz zahtev za izdavanje odobrenja ili druge odluke (član 12. stav 2. tačka 2) i stav 3.);

4)         ne ispuni, ako je potrebno, sve obaveze koje se odnose na stavljanje date robe u određeni carinski postupak ili privremeni smeštaj ili na sprovođenje odobrenih aktivnosti (član 12. stav 2. tačka 3) i stav 3.);

5)         ne postupa u skladu sa obavezama iz odobrenja ili odluke (član 18. stav 1.);

6)         bez odlaganja ne obavesti carinski organ o svakoj okolnosti koja je nastala nakon donošenja odobrenja ili odluke, a koja može da utiče na dalju primenu ili sadržinu odobrenja ili odluke (član 18. stav 2.);

7)         ne čuva ispravu ili informaciju iz člana 12. stav 1. ovog zakona ili je ne čuva na način dostupan ili prihvatljiv za carinski organ ili je ne čuva u skladu sa rokom određenim carinskim propisima (član 37.);

8)         sastavi ili omogući da se sastavi isprava sa netačno navedenim podacima o poreklu robe (čl. 44. i 48.);

9)         sastavi ili omogući da se sastavi isprava koja sadrži netačne podatke na osnovu kojih se za robu na koju se isprava odnosi neosnovano ostvari preferencijalno poreklo (član 48.);

10)       ne podnese carinskom organu obaveštenje o dolasku broda ili vazduhoplova (član 117. stav 1.);

11)       ne preveze robu unetu u carinsko područje Republike Srbije, bez odlaganja, u carinarnicu koju je odredio carinski organ ili do bilo kog drugog mesta koje je odobrio ili odredio taj organ ili u slobodnu zonu ili ne preveze robu putem koji je odredio carinski organ i u skladu sa njegovim uputstvima (član 119. stav 1. i član 121. stav 3.);

12)       robu unetu u carinsko područje Republike Srbije ne dopremi određenoj carinarnici ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ ili u slobodnu zonu (čl. 123. i 210.);

13)       bez dozvole carinskog organa ukloni dopremljenu robu sa mesta na kom je bila dopremljena (član 123. stav 7.);

14)       bez odobrenja carinskog organa istovari ili pretovari robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi ili robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi istovari ili pretovari na mesto koje carinski organ nije odredio ili odobrio (član 124. stav 1.);

15)       ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj ili dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz (član 128. st. 1. i 3, čl. 139. i 146. i član 233. stav 1.);

16)       robu u privremenom smeštaju ne smesti u prostor za privremeni smeštaj u skladu sa članom 131. ovog zakona ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ (član 130. stav 1. i član 131.);

17)       ne obezbedi da roba u privremenom smeštaju bude predmet samo onih oblika postupanja kojima bi se očuvala u nepromenjenom stanju, bez menjanja njenog izgleda ili tehničkih karakteristika (član 130. stav 2.);

18)       ne vodi evidenciju ili ne vodi evidenciju u obliku koji je odobrio carinski organ ili evidenciju vodi netačno ili nepotpuno ili neblagovremeno (član 131. st. 6-8. i član 186.);

19)       stranu robu koja se nalazi u privremenom smeštaju ne stavi u carinski postupak ili ponovo ne izveze u određenom roku (član 132.);

20)       ne dostavi carinskom organu prateće isprave neophodne za primenu odredaba kojima se uređuje postupak za koji se roba deklariše, ako je dostavljanje tih isprava propisano ili ako su neophodne za carinsku kontrolu (član 143. stav 2.);

21)       ukloni ili uništi sredstva za identifikaciju bez odobrenja carinskog organa (član 166. stav 2.);

22)       sa robom koja nije puštena od strane carinskog organa raspolaže kao da je puštena od strane carinskog organa (član 168.);

23)       ne okonča posebni postupak na propisan način (član 187.);

24)       odredišnoj carinarnici ne dopremi robu ili zahtevane podatke ili ne dopremi robu u nepromenjenom stanju ili ne dopremi robu u skladu sa merama koje je preduzeo carinski organ kako bi obezbedio identifikaciju robe ili ne poštuje druge carinske odredbe u vezi sa postupkom tranzita (član 199.);

25)       započne izgradnju bilo kog građevinskog objekta u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskog organa (član 209. stav 1.);

26)       privrednu delatnost u slobodnoj zoni ne obavlja pod uslovima koji su propisani ovim zakonom ili o obavljanju te delatnosti u slobodnoj zoni ne obavesti unapred carinski organ (član 209. stav 2.);

27)       ne poštuje zabrane ili ograničenja koje je uveo carinski organ za delatnosti iz člana 209. stav 2. ovog zakona (član 209. st. 3. i 4.);

28)       postupa sa robom kao da ispunjava uslove za privremeni uvoz, a to postupanje je u suprotnosti sa uslovima za odobravanje privremenog uvoza ili sa robom stavljenom u postupak privremenog uvoza postupa suprotno uslovima ili obavezama ili u suprotnosti sa svrhom odobrenog privremenog uvoza u skladu sa carinskim propisima i Konvencijom o privremenom uvozu (član 215.);

29)       ne izveze robu sa nedostacima u roku od dva meseca od dana kada je carinski organ prihvatio deklaraciju za stavljanje u slobodan promet proizvoda za zamenu (član 226. stav 3.).

Član 267.

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik, a novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1)         bez odlaganja ne obavesti nadležni carinski organ o nepredviđenoj okolnosti ili višoj sili zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona ili carinski organ ne obavesti o tačnom mestu gde se roba nalazi ako nepredviđena okolnost ili viša sila zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona nije prouzrokovala potpuni gubitak robe (član 121. stav 1.);

2)         bez odlaganja ne obavesti carinski organ o situaciji u kojoj je zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile vazduhoplov odnosno brod iz člana 119. stav 6. ovog zakona prinuđen da se privremeno prizemlji, odnosno uplovi na carinsko područje Republike Srbije (član 121. stav 2.);

3)         bez odlaganja ne obavesti carinski organ o slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potreban hitan istovar robe ili dela robe (član 124. stav 2.);

4)         na zahtev carinskog organa ne istovari ili ne raspakuje robu radi njenog pregleda, uzimanja uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se prevozi (član 124. stav 3.);

5)         ne prisustvuje, na zahtev carinskog organa, pregledu robe ili uzimanju uzoraka ili ne pruži pomoć neophodnu za olakšanje tog pregleda ili uzimanja uzoraka (član 163. stav 2.);

6)         ne okonča posebni postupak u određenom roku (član 187.);

7)         odredišnoj carinarnici ne dopremi robu u propisanom roku u postupku tranzita (član 199.);

8)         robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja privremeno iznese iz tog skladišta bez unapred dobijenog odobrenja od strane carinskog organa (član 205. stav 3.);

9)         ne obezbedi da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzima ispod carinskog nadzora ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz smeštaja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja (član 207.).

Član 268.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik i novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje izvrši prekršaj iz člana 266. stav 1. tač. 2), 4), 11) i 13) - 16) i člana 267. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 269.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 270.

Pravno lice, preduzetnik, fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu kod kojeg se u državini zatekne roba, odnosno koje kupi, proda, preda drugom, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje ili prevoz, koristi ili primi po bilo kom drugom osnovu robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja moglo znati da se radi o robi koja je predmet prekršaja propisanog čl. 265 - 269. ovog zakona, kazniće se kaznom koja je propisana za taj prekršaj.”

Član 5.

Čl. 271. i 272. menjaju se i glase:

“Član 271.

Roba koja je predmet prekršaja iz člana 265. ovog zakona oduzeće se. Pored robe koja je predmet prekršaja oduzeće se prenosno sredstvo upotrebljeno za smeštaj robe koja je predmet prekršaja (kontejner, pakovanje ili drugi predmeti).

Roba iz stava 1. ovog člana oduzeće se i ako nije u svojini učinioca prekršaja.

Ako roba koja je predmet carinskog prekršaja ne bude pronađena ili se ne može oduzeti iz bilo kog razloga, učinilac prekršaja je dužan da plati vrednost robe utvrđenu u skladu sa odredbama ovog zakona, uz pokretanje posebnog postupka naplate dažbina i naknada koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja, za koju je propisana zaštitna mera iz stava 1. ovog člana, oduzeće se i u slučaju da je prekršajni postupak obustavljen zato što je učinilac prekršaja u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan ili se protiv učinioca nije mogao voditi postupak zato što je učinilac bio nedostupan ili nepoznat carinskom organu ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti.

Ako postoji više od jednog učinioca prekršaja, učinioci će biti solidarno odgovorni za plaćanje vrednosti robe i dažbina.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mera oduzimanja robe, privremeno se zadržava i ostaje pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Član 272.

Prevozno sredstvo koje je korišćeno za prevoz robe koja je predmet prekršaja iz člana 265. ovog zakona, oduzeće se ako vrednost te robe prelazi 1/3 vrednosti prevoznog sredstva, kada je vlasnik tog prevoznog sredstva znao ili mogao znati da će se ono koristiti za prevoz robe koja je predmet prekršaja.

Prevozno sredstvo iz stava 1. ovog člana oduzeće se bez obzira na vrednost robe i prevoznog sredstva, ako je posebno konstruisano, adaptirano, izmenjeno ili na bilo koji drugi način prilagođeno svrsi skrivanja robe.

Oduzimanje prevoznog sredstva na osnovu st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na prava trećih lica da od učinioca prekršaja zahtevaju naknadu štete.ˮ

Član 6.

Prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je to povoljnije za učinioca prekršaja, prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona i ciljevi koji se njime žele ostvariti

Važeći Carinski zakon donet je 2018. godine i objavljen u (“Službenom glasniku RS”, broj 95/18), a počeo da se primenjuje 17. juna 2019. godine. Navedeni zakon je u najvećoj mogućoj meri usaglašen sa Carinskim zakonom Evropske unije (REGULATION (EU) No 952/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code) koji je stupio na snagu 30. oktobra 2013. godine, a primenjuje se od 1. maja 2016. godine.

S obzirom na osnovno opredeljenje Republike Srbije da postane punopravan član Evropske unije, to je obaveza usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva, uključujući i carinske propise, sa zakonodavnom regulativom Evropske unije, jedna od najznačajnijih obaveza državnih organa. Ova obaveza je još više izražena otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 29 - Carinska unija i obavezama koje je Republika Srbija preuzela u pogledu rokova za usklađivanje sa carinskim zakonodavstvom Evopske unije. Usvajanjem Carinskog zakona Republike Srbije krajem 2018. godine ova obaveza Republike Srbije u pogledu usaglašavanja carinskog zakonodavstva sa carinskim zakonodavstvom Evropske unije je u znatnoj meri ispunjena.

Prema tome, carinski propisi Republike Srbije, a pre svega Carinski zakon (“Službeni glasnik RS”, br. 95/18...118/21), kao i Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 39/19...132/21), te drugi prateći podzakonski akti u najvećoj mogućoj meri su usaglašeni sa propisima Evropske unije. Navedenim propisima data je mogućnost ubrzanja prometa roba i usluga, kraćeg zadržavanja prevoznih sredstava na graničnim prelazima, te uvedeni mehanizmi kojima se kontrola zakonitog postupanja sa robom pri obavljanju carinskih radnji i formalnosti vrši putem analize rizika i naknadne kontrole okončanog carinjenja u carinarnicama i drugim organizacionim jedinicama nadležnim za sprovođenje odgovarajućih carinskih postupaka.

Prilikom analize ponašanja učesnika u carinskim postupcima (uvoznici, izvoznici, prevoznici, carinski zastupnici i dr.) primećeno je da u poslednje vreme isti u priličnoj meri zloupotrebljavaju date im pogodnosti i pribegavaju vršenju različitih carinskih prevara i zloupotreba, koje nisu na adekvatan način sankcionisane, kako Carinskim zakonom, tako ni Krivičnim zakonikom Republike Srbije.

Odredbama čl. 265-270. Carinskog zakona, kao i čl. 464. i 465. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima propisane su kaznene odredbe, kojima se sankcioniše ponašanje učesnika u carinskom postupku suprotno navedenim normama. Primenom navedenih odredbi u praksi se došlo do zaključka da pojedina postupanja koja su suprotna materijalnim odredbama Carinskog zakona i Uredbe nisu dovoljno precizirani prekršajnim odredbama, te je od strane Ministarstva finansija oformljena Radna grupa (rešenjem ministra finansija broj 119-01-132/2022-17 od 21. aprila 2022. godine) sa zadatkom da izradi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji će sadržati izmene i dopune u delu prekršajnih odredbi Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 91/19 - dr. zakon, 144/20 i 118/21).

U smislu prethodno navedenog, Radna grupa je izradila Nacrt zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je, naknadno, usaglašen i sa Upravom carina.

 Polazeći od činjenice da je članom 277. Carinskog zakona propisano da se na postupak u carinskim prekršajima primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji, prilikom propisivanja visine kazni u Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona primenjene su odredbe člana 39. stav 4. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS”, br. 65/13...112/22 - US), tako da su kazne za najteže prekršaje iz člana 265. u vezi sa vrednošću robe. Imajući u vidu korelaciju između sankcija i vrednosti robe, isto podrazumeva obavezu ovlašćenog podnosioca zahteva da na zakonit način (primenom propisanih odredbi o vrednosti robe u Carinskom zakonu) utvrdi vrednost robe u svakom slučaju u kojem je to moguće.

Dalje, potpisivanjem međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma i konvencija prihvaćene su obaveze u smislu pojednostavljenja carinskih procedura kroz davanje brojnih “povlastica” učesnicima u carinskom postupku, pre svega u carinskim postupcima tranzita, skladištenja robe i uvoza robe. S tim u vezi, način izvršenja prekršaja i same prekršajne odredbe, na način kako je to bilo propisano Carinskim zakonom (“Službeni glasnik RS”, br. 95/18...118/21), ne obezbeđuju u dovoljnoj meri preventivu za nečinjenje prekršaja, a takođe i ne obuhvataju, na adekvatan način, pojedina postupanja koja su suprotna materijalnim odredbama Carinskog zakona, iz kog razloga je bilo potrebno i izvršiti izmene i dopune prekršajnih odredbi trenutno važećeg Carinskog zakona.

Naime, često su povrede propisa takve prirode da se javlja dilema da li je radnja izvršenja krivično delo ili prekršaj. Ovo iz razloga što se u većini slučajeva dešava da do propusta dolazi prilikom podnošenja dokumentacije neophodne za sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka, koji po podnetom zahtevu odobrava nadležni carinski organ. Primera radi, propusti bivaju otkriveni u naknadnoj kontroli okončanog carinskog postupka, odnosno nakon razduženja isprava u postupku tranzita.

Takođe, ukazujemo da je članom 12. Carinskog zakona propisan način pružanja informacija, kao i odgovornost podnosioca deklaracija za tačnost unetih podataka i verodostojnost, tačnost i punovažnost isprava koje prate deklaraciju ili zahtev. S tim u vezi, ovde treba imati u vidu situacije koje se dešavaju u praksi, a koje se odnose na neverodostojnost dokumentacije (koja ima obeležja krivičnog dela falsifikata, ali načinjenog van carinskog područja Republike Srbije). Na primer, u tranzitnom dokumentu i pripadajućoj dokumentaciji bude naveden pošiljalac robe/primalac/korisnik, za koga se utvrdi ili da je fiktivno privredno društvo ili da je u trenutku carinjenja prestalo da postoji brisanjem iz Registra privrednih društava (kako domaćeg registra tako i stranih). Iz tog razloga, Predlogom zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona napravljena je veza između odredbi člana 265. stav 1. tačka 1) pomenutog Predloga zakona i člana 12. Carinskog zakona. Naime, odredbama člana 265. stav 1. tačka 1) Predloga zakona predviđeno je da će biti kažnjeno novčanom kaznom lice koje prikriva stvarnu nameru, cilj ili pravni osnov raspolaganja deklarisanom robom, prilažući neverodostojnu dokumentaciju pri deklarisanju robe, organizuje ili planira sprovođenje lažnih isporuka, primanja ili kretanja deklarisane robe ili posredno ili neposredno učestvuje u njima, posredno ili neposredno učestvuje u izradi neverodostojne carinske, poslovne, prevozne ili druge dokumentacije u vezi sa deklarisanom robom ili u korišćenju takve neverodostojne dokumentacije, neovlašćeno ili samovoljno koristi podatke drugih lica radi obavljanja ili stvaranja uslova za obavljanje prevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklarisanom robom, kao primaoca deklariše ili navede nepostojeće lice ili lice bez čijeg znanja i volje je korišćen njegov identitet ili njegovi podaci. Ovo sve zbog činjenice što upravo navedene situacije mogu obuhvatiti različite kategorije lica koja učestvuju u kretanju robe (manipulaciji i sl.) prilikom sprovođenja odgovarajućih carinskih postupaka i u vezi sa istim pružaju informacije carinskom organu, koje su često netačne (što se u praksi i pokazalo), čime je opravdano da podnosilac deklaracije za netačnost informacija pruženih carinskom organu treba da bude adekvatno sankcionisan.

Dalje, imajući u vidu obavezu preuzetu iz Poglavlja 29 - Carinska unija, u pogledu usaglašavanja carinskih propisa sa carinskim propisima Evropske unije, u trenutno važećem Carinskom zakonu nije detaljnije regulisano unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza, jer iste nisu propisane Carinskim zakonom EU (Union Customs Code - UCC), niti su preuzete iz ranije važećeg Carinskog zakona (“Službeni glasnik RS”, 18/10...113/17-dr. zakon). Iz tog razloga, u Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona predlaže se dodavanje novog člana 264a (u delu Carinskog zakona gde su sadržane nacionalne odredbe), koji detaljnije reguliše unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza, čime je omogućeno da radnje suprotne toj zakonskoj odredbi budu adekvatno sankcionisane u skladu sa prekršajnim odredbama.

Jedna od novina u Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona odnosi se na uvođenje prekršaja u članu 266. stav 1. tačka 15) Carinskog zakona, kojim je propisana novčana kazna u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, za fizičko lice koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode. S tim u vezi je i član 268. i član 269, koji se predlažu u Predlogu zakona.

Naime, članom 268. propisuje se da će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniti, između ostalog, fizičko lice koje izvrši prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona. Članom 269. propisuje se da će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniti fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalnog karaktera, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

U trenutno važećem Carinskom zakonu, svi ovi prekršaji sankcionisani su članom 265. Carinskog zakona, za koji se izriče i zaštitna mera oduzimanja robe, u skladu sa članom 271. Carinskog zakona, što je uticalo na pokretanje i vođenje prekršajnih postupaka protiv fizičkih lica za robu nekomercijalnog karaktera, za ličnu upotrebu, kao i na dužinu trajanja tih prekršajnih postupaka kod prekršajnih sudova. Predložene izmene u članu 268. i 269, kako je prethodno objašnjeno, doprineće rasterećenju rada prekršajnih sudova, a sa druge strane, ubrzaće i priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

Pored toga, Predlogom zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona izvršene su i izmene tehničke prirode, koje se ogledaju u terminološkom preciziranju pojedinih prekršaja, ali i u izmenama u pozivanjima na pojedine članove zakona.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. Predloga zakona izvršena je izmena člana 12. Carinskog zakona, u kom je brisan stav 2, a dosadašnji st. 3 - 5. postaju st. 2 - 4.

U članu 2. Predloga zakona izvršene su terminološke izmene, u smislu preciziranja ovlašćenja za ministra u pogledu propisivanja mera za proveru deklaracije, za ispitivanje i uzorkovanje robe i za rezultate provere.

U članu 3. Predloga zakona predlaže se dodavanje novog člana 264a, koji detaljnije reguliše unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza, čime je omogućeno da radnje suprotne toj zakonskoj odredbi budu adekvatno sankcionisane u skladu sa prekršajnim odredbama (u predloženom članu 265. stav 1. tačka 10).

U članu 4. Predloga zakona izvršena je izmena glave I u jedanaestom delu Carinskog zakona (čl. 265 - 270.), koja se tiče prekršaja i kazni. Konkretno, izmene i dopune u članu 265. trenutno važećeg Carinskog zakona, izvršene su na taj način što su, dosadašnji prekršaji preciznije definisani, uz izmene u pozivanjima na pojedine članove zakona, a dodati su i novi prekršaji. Takođe, prekršaji koji su trenutno sadržani u članu 266. Carinskog zakona, premešteni su u izmenjeni/dopunjeni član 265. Carinskog zakona. Na ovaj način, najteži carinski prekršaji će biti sadržani u jednom članu, za koji se vezuje i obaveza izricanja zaštitne mere oduzimanja robe iz člana 271. Carinskog zakona. Izmena člana 266. Carinskog zakona izvršena je na taj način što se carinski prekršaji trenutno propisani članom 267. Carinskog zakona preciziraju, u nekim slučajevima, uz razdvajanje radnje jednog prekršaja (kako je do sada bilo propisano) na dva prekršaja (npr. carinski prekršaj iz trenutno važećeg člana 267. stav 1. tačka 4) postaje prekršaj propisan članom 266. stav 1. tač. 8) i 9). Kao što je prethodno navedeno, prekršaji koji su trenutno sadržani u članu 266. Carinskog zakona, premešteni su u izmenjeni/dopunjeni član 265. Carinskog zakona. Izmene u članu 267. trenutno važećeg Carinskog zakona, izvršene su na taj način što su sada članom 267. propisani carinski prekršaji za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, tj. prekršaji za koje se izdaje prekršajni nalog. U dosadašnjem članu 269, koji postaje član 268. Carinskog zakona, precizirani su carinski prekršaji na koje se može primeniti kazna propisana ovim članom Carinskog zakona. U članu 269. propisuje se da će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniti fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalnog karaktera, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona. U članu 270. izvršene su terminološke izmene, radi preciziranja norme sadržane u tom članu.

U članu 5. Predloga zakona izvršene su izmene čl. 271. i 272. Carinskog zakona.

Čl. 6. i 7. Predloga zakona sadrže prelazne i završne odredbe u kojima se precizira da će se prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama ovog zakona, ako je to povoljnije za učinioca prekršaja. Takođe, propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.11.2022.
Naslov: Redakcija