Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Naručioci na zahtev ponuđača u obavezi da dozvole uvid u projektno tehničku dokumentaciju, ukoliko je to neophodno radi formiranja jediničnih cena i same ponude


Prilikom uređenja i objavljivanja konkursne dokumentacije, naručioci često kao njen sastavni deo propisuju i projektno tehničku dokumentaciju. U zavisnosti od predmeta nabavke, tajnosti i obimnosti, neke projektno tehničke dokumentacije je moguće preuzeti na Portalu, dok je za neke neophodno preuzimanje u prostorijama naručioca.

Vezano za napred opisanu situaciju analizirano je rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pod brojem: 4-00-305/2022.

U ovom slučaju se konkretno radi o podnetom zahtevu za zaštitu prava u kojem je podnosilac zahteva osporavao povrede članova 7,8,9,93 i 98 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 – dalje: ZJN) koje je naručilac načinio. U vezi sa gore navedenim, podnosilac zahteva je istakao da je naručilac u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku u predmeru i predračunu radova, između ostalog zahtevao da ponuđač mora da uradi svetlotehnički proračun sa svetiljkama koje nudi kako bi dokazao da je to adekvatna zamena, ističući da naručilac ni u jednom delu nije naveo koji nivo osvetljenja se treba postići pri zameni svetiljki, sa predspojnim spravama i svim ostalim potrebnim materijalom pričvršćivanja svetiljki. Svetiljke se ugrađuju na postojeću konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specifičnog pomoćnog pribora. Podnosilac zahteva je dalje pojasnio da je neophodno dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Podnosilac zahteva je objasnio da je nemoguće saznati konkretne detalje za formiranje ponude bez tehničke specifikacije, odnosno projekta, crteža i ostale tehničke dokumentacije. Usled napred opisane situacije podnosilac zahteva je od naručioca tražio putem imejla da mu dostavi dokumentaciju neophodnu za pripremu ponude i to konkretno proračun osvetljenja deo tehničkog opisa iz projekta vezan za odabir svetiljka i proračun, dimenzije objekta i tačan položaj svetiljka visina i rastojanje. Naručilac je odgovorio na zahtev podnosioca daljim tekstom: “Uvid u projektno-tehničku dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana u prostorijama opštinske zgrade Opštinske uprave Gornji Milanovac, ul Tihomira Matijevića br.4, peti sprat kancelarija br.9 ili br.2 i to u vremenu od 7:30 do 15:30”. Iz sadržine citiranog odgovora naručioca podnosilac zahteva je zaključio da je “naručilac odbio da dostavi dokumentaciju putem elektronske pošte”. Prema tvrdnji podnosioca zahteva “ u navedenoj kancelariji nikog nije našao”, zbog čega je putem Portala javnih nabavki uputio pitanje za dodatno pojašnjenje, te je dana 06.04.2022 godine, od naručioca. Na ukazivanje podnosioca zahteva, naručilac je tek 15.04.2022 godine, odgovorio da je u konkursnoj dokumentaciji zahtevao da zainteresovani privredni subjekti izvrše obilazak lokacije. U vezi sa gore navedenim, podnosilac zahteva ističe da iako je obišao lokaciju nije mu omogućen uvid u projektno-tehničku dokumentaciju za navedeni objekat “ sa obrazloženjem, da je ista nekompletna i da će biti dostavljena putem Portala javnih nabavki”. Iz ovakvog postupka naručioca, podnosilac zahteva je posumnjao da projektno-tehnička dokumentacija za navedeni objekat da uopšte postoji. Imajući u vidu sadržinu konkursne dokumentacije, sadržinu odgovora naručioca koji je dobio podnosilac zahteva u vezi sa njegovim zahtevom za uvid u tehničku dokumentaciju i ukazivanjima u vezi sa predviđenom tehničkom specifikacijom, proizilazi da je uvid u projektno-tehničku dokumentaciju zaista bio neophodan ponuđačima kako bi sačinili prihvatljivu ponudu. Stoga je, po oceni Republičke komisije, naručilac bio dužan da shodno citiranim odredbama 93.i 98. ZJN, preduzme sve raspoložive mere kako bi ponuđačima omogućio uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, budući da je ista bila neophodna kako bi ponuđači mogli da pripreme prihvatljive ponude.

Iz navedenog Rešenja Republičke komisije proizilazi zaključak da su naručioci na zahtev ponuđača u obavezi da dozvole uvid u projektno tehničku dokumentaciju ukoliko je to neophodno radi formiranja jediničnih cena i same ponude.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 19.01.2023.
Naslov: Redakcija