Službeni list opština Srema

(broj 29 od 18.09.2017.)

  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O PRAVU PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI NA K.P. 3629/2KO ŠIMANOVCI SA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U PRIVATNOJ SVOJINI DRUŠTVA "ALMONT" DOO BEOGRAD NA K P. 3181/2 KO ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)
  • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI NA K.P. 3629/3, 3629/4, 3629/5 I 3629/6 KO ŠIMANOVCI SA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U PRIVATNOJ SVOJINI DRUŠTVA "DOKA SERB" DOO ŠIMANOVCI NA K.P. 3179/2, 3180/2 I 3178/2 KO ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex