Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 13 od 29.09.2017.)

  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE (Ulica Vasa Kasapski)