Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Pančeva

(broj 24 od 29.09.2017.)

 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA, NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI I ODREĐIVANJU PRAVACA OPŠTINSKIH PUTEVA U NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 • ODLUKA O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA UKLANJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA, PREDMETA I STVARI PO OSNOVU IZVRŠNIH REŠENJA
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENA USLUGA ZOOHIGIJENE OBAVLJENIH NA JAVNIM POVRŠINAMA BROJ: 5180/120-2 OD 05.09.2017. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENA USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA BROJ: 5180/120-3 OD 05.09.2017. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENOVNIKA ZA USLUGE PARKIRANJA NA POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA BROJ: 5180/121-1 OD 13.09.2017. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex