Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kruševca

(broj 7 od 02.09.2017.)

 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U LOKALNOJ SAMOUPRAVI - GRADU KRUŠEVCU ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA, POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI, TRAŽILACA AZILA I MIGRANATA U POTREBI BEZ UTVRĐENOG STATUSA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2017 - 2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2017-2021. GODINE
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA KRUŠEVCA
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDVIĐENIH STRATEGIJOM ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2015-2020. GODINE
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2017. GODINI
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2018. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZA PARKING USLUGE U GARAŽI NA LOKACIJI "KOSTURNICA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU CENA USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA KRUŠEVCA
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU CENA POSLOVNE INKUBACIJE U "BIZNIS INKUBATORU" DOO KRUŠEVAC, PO GODINAMA I VRSTI DELATNOSTI