Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda

(broj 73 od 06.10.2017.)

  Akti gradskih opština

  RAKOVICA

  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA