Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni glasnik grada Požarevca

(broj 6 od 05.07.2017.)

 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA POŽAREVCA 2017-2020
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA NA KOJEM NIJE DOZVOLJENO JAVNO OKUPLJANJE
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA UPRAVLJANJA JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I ODREĐIVANJU UPRAVLJAČA JAVNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U TRGOVINI, UGOSTITELJSTVU, TURIZMU, ZANATSTVU I DRUGIM USLUŽNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • POSLOVNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U POŽAREVCU
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA